vendredi 13 août 2010

NAGASAKI 2010-08-09PACDEKLARO DE NAGASAKO, 2010

mardo, 10a de Aŭgusto, 2010

"Aŭgusto ĉiujare rememorigas japanojn pri la milito, en kiu ni suferigis multajn alilandanojn kaj mem suferis multe kaj katastrofe. Hieraŭ en Nagasako, urbo atombombita, okazis memorceremonio por paco. La urbestro de Nagasako prezentis pacdeklaron, kiun mi tradukis en Esperanton kaj afiŝis ĉi-sube.
Sentu vin libera plusendi aŭ citi la tradukaĵon. "
HIROTAKA Masaaki

Pacdeklaro de Nagasako

Ĉi-jare la memorceremonio por paco komenciĝis kun kantado de postvivantaj atombombitoj. La kanto estis plena de la forta espero, ke tiu fatala tago neniam plu ripetiĝu.

La 9an de aŭgusto, 1945, je la 11a kaj 2, unu atombombo ĵetita de usona bombaviadilo ruinigis la urbon de Nagasako en momento. Intensaj varmoradioj, eksploda ventego, radiadoj kaj senĉesaj fajroj…. Ili forrabis karajn vivojn de 74 000 homoj, kaj stampis profundajn mensajn kaj korpajn vundojn al tiuj, kiuj apenaŭ eskapis el morto.

Dum 65 jaroj depost tiu tago, la postvivantaj atombombitoj ĉiam sencede marŝadis la vojon al “mondo sen nukleaj armiloj” kaj hodiaŭ kantis plengorĝe kaj elkore. Mi vidas en ili esperon de homoj.
Ni petas la gvidantojn de la nukleaj potencoj ne dispremi niajn penojn al “mondo sen nukleaj armiloj”.
En tiu ĉi majo, en la Konferenco por Reekzamenado de la Traktato pri Nemultigo de Nuklearmiloj (NPT), komence ĝia prezidanto proponis konkretajn paŝojn al nuklea malarmado kun difinitaj tempolimoj. Ĉi tiun proponon vaste subtenis landoj sen nukleaj armiloj. Espero kreskis inter ne-registaraj organizoj (NRO) kolektiĝintaj en Nov-Jorkon el la tuta mondo, kaj ankaŭ inter la urbanoj de Nagasako, atombombita urbo.
La proponon de la prezidanto poste forpuŝis la registaraj reprezentantoj de la landoj kun nukleaj armiloj (Usono, Rusio, Britio, Francio kaj Ĉinio). Se la landoj kun nukleaj armiloj ne sincere traktos nuklean malarmadon, reage kun antipatio, aperos novaj landoj kun nukleaj armiloj. La mondo staros antaŭ la minaco de plimultiĝo de nukleaj armiloj. La reĝimo de NPT devas esti firme subtenata kiel minimuma postulo observenda por ne multigi landojn kun nukleaj armiloj.

Por antaŭeniri al la nuligo de nukleaj armiloj, ni kredas, ke nova traktato estas necesa. La ĝenerala sekretario de UN Ban Ki-moon [Pan Gi-mun] jam alvokis la membro-ŝtatojn de UN komenci pristudon de “la Konvencio por Abolo de Nukleaj Armiloj”. En la Reekzamena Konferenco de NPT multaj landoj aludis la eblecon de tia traktado. Ni, civitanoj de atombombita urbo, forte subtenas “la Konvencion por Abolo de Nukleaj Armiloj”, kiu malpermesas tute egale al ĉiuj landoj ĉiujn agadojn por nukleaj armiloj inkluzive de ilia produktado, posedado kaj uzado.

Nagasako kaj Hiroŝimo ĝis nun kunlaboradis diskonigi al la mondo la katastrofojn kaŭzitajn de la atombomboj, kaj alvoki al la nuligo de nukleaj armiloj. La registaro de Japanio, lando atombombita, manifestadis sian starpunkton de sennuklea lando, asertante la Tri Principojn sen Nukleaj Armiloj kiel nacian principon. La tri principoj estas: ne posedi tiajn armilojn, ne produkti, ne enlasi ilin Japanien. Sed, ĉi-jare, 65 jarojn depost la atombombadoj, la japana registaro malkaŝis la ekziston de “sekreta kontrakto pri nukleaj armiloj”. Ni ekhavas profundan malfidon kontraŭ la pasintaj traktadoj de la registaro, kiu faris la Tri Principojn en nuran formalaĵon. Plue la registaro lastatempe progresigas intertraktadon pri atomenergia kontrakto kun Barato, lando kun nukleaj armiloj ne aliĝinta al NPT. Ĉi tio signifas, ke Japanio, lando suferinta atombombadojn, propramane malfortigas la reĝimon de NPT, kio estas tute ne akceptebla.

La japana registaro, antaŭ ĉio, devas komenci leĝigon de la Tri Principojn sen Nukleaj Armiloj por reakiri la fidon de la japana popolo. Samtempe, por realigi sekurecon sendependan de nuklea ombrelo, la registaro devas celi la sennukleigon de Japanio, Sud-Koreio kaj Nord-Koreio. Ni deziras, ke la japana registaro proponu la planon de “Sennuklea Zono de Nordorienta Azio”, kaj ke ĝi prenu gvidantecon en la internacia komunumo kiel la registaro de atombombita lando.

En la Reekzamena Konferenco de NPT, la japana registaro, kune kun la registaroj de 41 aliaj landoj inkluzive de Rusio, publikigis “Komunan Deklaron pri Edukado por Nuklea Nemultigo kaj Malarmado”. Ni aprobas la deklaron kaj samtempe esperas, ke la japana registaro disvastigu edukadon por nuklea nemultigo kaj malarmado al junaj generacioj de la mondo. En Nagasako ankoraŭ restas memoroj kaj cikatroj de la atombombo. Ekzistas postvivantaj atombombitoj, kiuj prenas sur si mision rakonti por estonteco siajn spertojn, malgraŭ siaj mensaj kaj korpaj doloroj. Ekzistas civitanoj kaj junuloj, kiuj mem ne spertis atombombadon, sed kiuj aktivas por paco, transprenante la dezirojn de la atombombitoj. Nagasako, urbo atombombita, daŭrigos kontribui al edukado por nuklea nemultigo kaj malarmado.

Mi diru al ĉiuj en la mondo, ke ni mem povas elekti, kiun vojon ni iru, ĉu al “mondo kun nukleaj armiloj” plena de malfido kaj minaco, aŭ ĉu al “mondo sen nukleaj armiloj” bazita sur fido kaj kunlaboro. Por niaj infanoj, ni havas respondecon krei estontecon sen minaco de nukleaj armiloj. Ni unuope estas malfortaj, sed kunlabore povas havi forton movi registarojn kaj krei novan historion. Ni klare komuniku nian volon al registaroj.
Multaj homoj en la mondo daŭre laboras por paco cele al la nuligo de nukleaj armiloj. Kunlabore kun ili, la urbo Nagasako establos tutmondan reton de pacaj civitanoj kunligitan kun atombombita urbo.

La meza aĝo de la postvivantaj atombombitoj superis 76 jarojn. Pli kaj pli malmultaj el ili povas ĉeesti ĉi tiun ceremonion. Por savi maljuniĝantajn atombombitojn en kaj ekster Japanio, ni alvokas la japanan registaron rapide fortigi subtenon al ili.

Ni oferas nian sinceran kondolencon al la mortintoj pro la atombombo, kaj deklaras daŭrigi nian maksimuman penadon kune kun la urbo Hiroŝimo, ĝis la tago, kiam nukleaj armiloj malaperos el la mondo.

TAUE Tomihisa
Urbestro de Nagasako
la 9a de aŭgusto, 2010
(Esperantigita de Vastalto HIROTAKA Masaaki)DECLARATION DE PAIX DE NAGASAKI

MARDI 10 AOÛT 2010

“Le mois d’août de cette année rappelle aux Japonais la guerre durant laquelle nous avons fait souffrir beaucoup de personnes hors du Japon et durant laquelle nous avons beaucoup souffert de manière catastrophique. Hier à Nagasaki, ville qui a reçu une bombe atomique, a eu lieu une cérémonie du souvenir, cérémonie pour la paix. Le maire de Nagasaki a présenté une déclaration pour la paix que j’ai traduite en espéranto et qui figure ci-dessous. Sentez-vous libres de la faire connaître ou de la citer en traduction.”

Valsalto HIROTAKA Masaaki, Nagasaki, 10 août 2010.

DECLARATION DE PAIX DE NAGASAKI

Traduite de l’espéranto vers le français par Mireille.

Cette année, la cérémonie de commémoration a commencé par le chant des survivants ayant souffert du bombardement. Le chant exprime un grand espoir que cette journée fatale ne se répète jamais.

Le 9 août 1945 à 11 heures 02, une bombe atomique lancée d’un bombardier américain a en un clin d’œil détruit la ville de Nagasaki. Des rayons de chaleur intense, une déflagration explosive, le rayonnement nucléaire et des incendies incessants…. Ces phénomènes ont annulé la vie de 74 000 personnes et marqué par des profondes blessures physiques et psychiques ceux qui ont pu échapper à la mort.

Pendant les 65 années qui ont suivi cette journée, les survivants de la bombe ont sans relâche parcouru la voie vers « un monde sans armes nucléaires » et aujourd’hui, ils ont chanté de tout leur cœur et de toutes leurs forces. Je vois en eux l’espoir des hommes.
Nous demandons aux chefs des puissances nucléaires de ne pas décevoir nos efforts vers « un monde sans armes nucléaires ».

Cette année en mai, lors de la Conférence dédiée au réexamen du Traité de non-prolifération des armes nucléaires (NPT), le président de la dite Conférence a d’emblée proposé des étapes concrètes vers un désarmement nucléaire dans le cadre de délais précis. Les pays démunis d’armes nucléaires ont largement soutenu cette proposition. Parmi les Organisations Non-Gouvernementales (ONG) du monde entier rassemblées à New-York, l’espoir a grandi, également parmi les citoyens de Nagasaki, ville victime d’une bombe.

Ensuite, les représentants des Etats équipés de l’arme nucléaire ont repoussé la proposition du président (Etats-Unis d’Amérique, Russie, Angleterre, France et Chine). Si les pays pourvus d’armes nucléaires ne traitent pas sincèrement le désarmement nucléaire, on risque de voir apparaître, par réaction d’antipathie, de nouveaux pays pourvus d’armements nucléaires. Le monde se verra confronté à une menace accrue d’armes atomiques. Le régime de non-prolifération doit être fortement soutenu en tant qu’exigence minimum pour éviter une prolifération d’armes nucléaires.

Pour faire avancer la destruction des armes atomiques, nous croyons qu’un nouveau traité est nécessaire. Le Secrétaire Général de l’ONU Ban Ki-Moon a déjà appelé les Etats-membres de l’ONU à commencer l’étude de la « Convention pour l’Abolition des Armes Nucléaires ». Lors de la Conférence pour le Réexamen du Traité de Non-prolifération, un grand nombre de pays ont fait allusion à la possibilité d’un tel traité. Nous, citoyens d’une ville bombardée par une arme nucléaire, nous soutenons fortement la « Convention pour l’Abolition des Armes Nucléaires » qui interdit à tout pays de manière égale toute activité liée aux armes atomiques incluant leur production, le fait d’en posséder et leur utilisation.

Nagasaki et Hiroshima ont jusqu’à présent collaboré pour faire connaître au monde les catastrophes causées par les bombes atomiques et appeler à la destruction des armes atomiques. Le gouvernement du Japon, pays ayant reçu des bombes atomiques, a manifesté son point de vue qui vise à être un pays sans armes nucléaires, affirmant les « Trois Principes pour une absence d’Armes Atomiques » comme principe national. Les trois principes sont: ne pas posséder ce type d'armes, ne pas en produire, ne pas en laisser pénétrer au Japon. Mais cette année, 65 ans après les bombardements, le gouvernement japonais dévoila l’existence d’un « Traité secret au sujet de l’armement atomique ». Nous commençons à douter fortement au sujet des traités antérieurs pris par le gouvernement, qui a considéré les « Trois Principes » comme une pure formalité. De plus, le gouvernement a progressé ces derniers temps dans des tractations avec l’Inde au sujet d’un traité concernant l’énergie atomique. Il faut se souvenir que l’Inde possède l’arme atomique et n’a pas signé le Traité de Non-prolifération. Cela signifie que le Japon, pays victime de bombardements nucléaires, travaille de ses mains à affaiblir le régime du NPT. Ceci n’est pas du tout acceptable.

Le gouvernement japonais doit avant tout mettre sur pied une législation qui fixe les « Trois Principes pour une absence d’Armes Atomiques » pour regagner la confiance du peuple japonais. En même temps, pour concrétiser la sécurité indépendamment du bouclier nucléaire, le gouvernement doit viser à la dénucléarisation du Japon, de la Corée du Sud et de la Corée du Nord. Nous désirons que le gouvernement japonais propose le plan de la « Zone dénucléarisée de l’Asie du nord est » et qu’il prenne le rôle directeur au sein de la communauté internationale en tant que pays victime de bombardements atomiques.
Lors de la Conférence dédiée au réexamen du Traité de non-prolifération des armes nucléaires (NPT), le gouvernement japonais de concert avec les gouvernements de 41 autres pays incluant la Russie a publié une « Déclaration Commune pour l’Education pour une Non-prolifération nucléaire et un Désarmement». Nous approuvons la Déclaration et en même temps nous espérons que le gouvernement japonais propage l’éducation pour une non-prolifération nucléaire et pour un désarmement à l’attention des jeunes générations du monde entier. A Nagasaki, il reste encore des souvenirs et des cicatrices de la bombe atomique. Il existe des survivants du bombardement qui se donnent pour mission de raconter pour l’avenir, malgré leurs douleurs corporelles et psychiques. Il existe des citoyens et des jeunes qui n’ont eux-mêmes pas vécu le bombardement, mais qui agissent pour la paix, reprenant le flambeau des victimes directes. Nagasaki, ville bombardée, continuera de contribuer à l’éducation à la non-prolifération nucléaire et au désarmement.

J’aimerais dire au monde entier que nous-mêmes pouvons choisir la voie à prendre, soit la voie vers un « monde armé de bombes nucléaires » plein de défiances et de menaces, soit vers un « monde sans armes nucléaires » basé sur la confiance et la collaboration. Pour nos enfants, nous avons la responsabilité de créer un avenir sans menaces d’armes atomiques. Seuls, nous sommes faibles, mais ensemble, nous pouvons avoir l’énergie de faire bouger nos gouvernements et de créer une nouvelle page d’Histoire. Nous devons communiquer clairement notre volonté aux gouvernements.

Beaucoup de personnes dans le monde travaillent constamment pour la paix en visant à la destruction des armes nucléaires. En collaboration avec eux, la ville de Nagasaki mettra sur pied un réseau mondial de citoyens pacifistes lié à notre ville bombardée.

L’âge moyen des victimes directes du bombardement atteint 76 ans. De moins en moins de ces témoins peuvent être présents lors de cette cérémonie. Pour sauver ces victimes vieillissantes au Japon et à l’extérieur du Japon, nous faisons appel au gouvernement japonais pour qu’il augmente rapidement son soutien à ces personnes.

Nous présentons nos sincères condoléances aux morts par la bombe atomique et déclarons que nous allons tout faire, avec la ville de Hiroshima, pour travailler jusqu’au jour où les armes nucléaires disparaîtront de la surface du monde.

TAUE Tomihisa
Maire de Nagasaki
Le 9 août 2010

Stocks actuels.
Aktualaj rezervoj.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire