vendredi 23 décembre 2011

Femmes HIROSHIMA virinoj


Au Congrès Mondial 2009 en Pologne:
Osioka Taeko san et moi.
Une amitié qui dure depuis des années.

Dum Universala Kongreso 2009 en Pollando:
Osioka Taeko san kaj mi.
Longjara amikeco.Texte français plus bas.
Osioka Taeko san kolektas centojn da pacmesaghoj okaze de la

virina tago la okan de marto

Mesaĝo el Hiroŝimo por la Internacia Virina Tago 2012


Ni bezonas nek armilojn nek nukleajn centralojn.
Ni bezonas pacan kaj puran mondon!!!


Estimataj, kaj karaj gesinjoroj en la mondo,


Ni, la plenuma komitato de la Internacia Virina Tago de UN 2012 Hiroŝimo
konsistanta el 23 organizoj, kaj la hiroŝima**municipo**, salutas vin
solidarece, kaj elkore alvokas al vi.*En la 11-a de marto, 2012, por la Internacia Virina Tago de UN de la 8-a
de marto, ni havos kunvenon por kunlaboro per saĝoj kaj fortoj, kaj
antaŭenpuŝi konstruon de socio por komuna partopreno de geviroj.

Virinoj de la gubernio kaj de la urbo Hiroŝimo organizas kunlaborojn por
heredigo de paca socio al sekvanta generacio. Nur en paco ni povas
koncentri fortojn por antaŭenpuŝo de komuna partopreno de geviroj.

Pasas unu jaro post la katastrofo de orienta regiono de Japanio, kaj ni
havos la Tagon en malfacila stiuacio de rekonstruado el la evento.

Staras granda problemo al ĉiu generacio nun kaj poste, katastrofoj en la
mondo pro kruelaj atakoj kaj de naturo kaj de akcidentoj de
atomcentralo. En la Tago 11a de marto ni invitos al la kunveno
prelegantojn el koncernaj fakoj, kaj konsiliĝos kunlabori al socio de
komuna kaj egalrajta partopreno de geviroj.

Ni virinoj de atombombita Hiroŝimo komunikos per laŭta voĉo al la homoj
en Japanio kaj en la mondo, por ke ni iru sur la vojo al
ekspluato de energiaj fortoj Ne dependante de nuklea povo.

Ni kun kordeziro de la atombombitoj "Ne plu Hibakŝoj" (1) alvokas ĉesigi
uzon de atomcentraloj.

S-ino NOBUMASA Tieko
Prezidanto de la plenuma komitato por la Internacia Virina Tago
2012, Hiroŝimo
La municipo Hiroŝimo*Kun guberniaj kaj urbaj organizoj:*
Arko de Hiroŝimo * Ligo de WE-palaco * Kina karavano * Novjapana Virina
asocio * Tutlanda ligo de vartistoj *
Hiroŝima Esperanto-Centro * Ligo de medicinaj sindikatoj * Emerita
sindikatoj * Instruista laborsindikato * Ligo de solaj patrino k
infano(urba) * Laborsindikato de municipaj oficistoj * Laborsindikato de
urbaj oficistoj * Ligo de patrinoj * Ligo de lokaj virinaj asocioj de
Hiroŝimo * Ligo de virinaj asocio WENET * Ligo de komercistoj * Virina
demokrata klubo * YWCA * Asocio de virina edukado al komuna partopreno
de geviroj en la socio * Virina Asembleo * Asocio Patye * Plenuma
komitato de projekto por futuro de infanoj.


*Limdato kaj aliaj*: ĝis la 5-a, feb. 2012. Maksimume sur unu
leterpapero A-4 formata. Ankaŭ viroj rajtas skribi al ni.
*Kun notoj petataj*: Nomo, sekso, aĝo se eble, profesio, loĝloko
(urbonomo), lando.
*Kontaktoadreso*: OSIOKA Taeko
osioka@mua.biglobe.ne.jp
Oogonzantyo 7-15, Minami-ku, Hirosima, 734-0041 Japanio
(1) Hibakŝo : Vorto ofte trovebla interrete. Hibakuŝo
<http://eo.wikipedia.org/wiki/Hibaku%C5%9Do> en Vikipedio. Viktimo aŭ
postvivinto el la atombombardoj de Hiroŝimo kaj Nagasako.


 Tiu ĉi komuniko aperas nun ankaŭ sur Ipernity kun aldono de ilustraĵoj:*
*(EO) — Mesaĝo el Hiroŝimo por la Internacia Virina Tago 2012*
<
http://www.ipernity.com/blog/32119/366702>

Ci-dessous: Taeko san en visite en Suisse en 2010.
Au CDELI à La Chaux-de-Fonds; à droite: Claude Gacond

Chi sube: Taeko san vizitas Svislandon en la jaro 2010.
En CDELI La Chaux-de-Fonds; dekstre: Claude Gacond.Osioka Taeko san collecte des centaines de messages de paix à l'occasion de la

journée mondiale de la femme le huit mars

 Message d'Hiroshima pour la Journée Internationale de la Femme 2012

Nous n'avons besoin ni d'armes ni de centrales nucléaires.
Nous avons besoin d'un monde pacifique et propre.
Estimables dames et messieurs du monde,

Nous, le Comité exécutif de la Journée de la Femme de l'Onu 2012
d'Hiroshima, constitué par 23 organisations, et la municipalité
d'Hiroshima, vous saluent solidairement et font appel à vous.

Le 11 mars 2012, pour la Journée Internationale de la Femme de l'Onu
2012 du 8 mars, nous tiendrons une réunion de collaboration  pour faire
avancer par la sagesse et la force la construction d'une société de
participation commune des hommes et des femmes.

Les femmes de la région et de la ville d'Hiroshima organisent des
collaborations pour faire hériter la génération suivante d'une société
pacifique. Ce n'est que dans la paix que nous pouvons concentrer les
forces pour faire avancer une participation commune des hommes et des
femmes.

Une année s'est écoulée après la catastrophe dans la région orientale du
Japon, et notre Journée aura lieu dans une situation difficile de
reconstruction depuis l'événement.

Un grand problème se pose à chaque génération, maintenant et après des
catastrophes dans le monde en raison d'attaques, et de la nature, et
d'accidents de centrales nucléaires. Pour la Journée du 11 mars, nous
inviterons des conférenciers des disciplines concernées à la réunion, et
nous nous consulterons pour coopérer à une société de participation
commune et égalitaire hommes-femmes.

Nous, femmes de victimes de la bombe atomique d'Hiroshima,
communiquerons à haute voix avec les hommes du Japon et du monde pour
que nous allions sur la voie de l'exploitation des forces énergétiques
en NE dépendant pas du pouvoir nucléaire.

Avec le souhait cordial des victimes du bombardement atomique, "Plus
jamais d'Hibakushas" (1) appelle à mettre fin à l'utilisation de
centrales atomiques.


Mme NOBUMASA Tieko
Présidente du Comité exécutif pour la Journée Internationale de la Femme
2012, Hiroshima


La municipalité d'Hiroshima

Avec la participation des organisations régionales et urbaines :
Arc d'Hiroshima * Ligue du palais WE * Ciné-caravane * Association
Féminine Néo-nipponne*Ligue nationale des gardes d'enfants * Centre
d'Espéranto d'Hiroshima * Ligue des syndicats de médecine * Syndicat des
retraités * Syndicat des enseignants * Ligue urbaine des femmes seules
avec enfant * Syndicat des employés municipaux * Syndicat des employés
urbains * Ligue des Mères *  Ligue des associations féminines locales
d'Hiroshima * Ligue des associations féminines WENET * Ligue des
commerçants * Club démocratique féminin * YWCA * Asssociation
d'éducation féminine pour la participation commune d'hommes et de femmes
dans la société * Association  Patye * Comité exécutif du projet pour le

futur des enfants*.
Date limite et autres informations* : jusqu'au 5 février 2012. Au
maximum l'équivalent d'une feuille au format A4 (21x29,7 cm). Les hommes
peuvent aussi y participer.

*Indications nécessaires* : Nom, sexe, âge si possible, profession, lieu
de résidence (nom de la ville), pays.
*Adresse de contact* : OSIOKA Taeko
Oogonzantyo 7-15, Minami-ku, Hiroshima, 734-0041 Japon

        (1) Hibakusha est le nom donné aux survivants des bombardements
atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki.


*Ce communiqué apparaît maintenant sur Ipernity avec un complément et
des illustrations :*

*(FR) — Message d'Hiroshima pour la Journée Internationale de la Femme
2012* <
http://www.ipernity.com/blog/32119/366868>


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire