vendredi 23 décembre 2011

Femmes HIROSHIMA virinoj


Au Congrès Mondial 2009 en Pologne:
Osioka Taeko san et moi.
Une amitié qui dure depuis des années.

Dum Universala Kongreso 2009 en Pollando:
Osioka Taeko san kaj mi.
Longjara amikeco.Texte français plus bas.
Osioka Taeko san kolektas centojn da pacmesaghoj okaze de la

virina tago la okan de marto

Mesaĝo el Hiroŝimo por la Internacia Virina Tago 2012


Ni bezonas nek armilojn nek nukleajn centralojn.
Ni bezonas pacan kaj puran mondon!!!


Estimataj, kaj karaj gesinjoroj en la mondo,


Ni, la plenuma komitato de la Internacia Virina Tago de UN 2012 Hiroŝimo
konsistanta el 23 organizoj, kaj la hiroŝima**municipo**, salutas vin
solidarece, kaj elkore alvokas al vi.*En la 11-a de marto, 2012, por la Internacia Virina Tago de UN de la 8-a
de marto, ni havos kunvenon por kunlaboro per saĝoj kaj fortoj, kaj
antaŭenpuŝi konstruon de socio por komuna partopreno de geviroj.

Virinoj de la gubernio kaj de la urbo Hiroŝimo organizas kunlaborojn por
heredigo de paca socio al sekvanta generacio. Nur en paco ni povas
koncentri fortojn por antaŭenpuŝo de komuna partopreno de geviroj.

Pasas unu jaro post la katastrofo de orienta regiono de Japanio, kaj ni
havos la Tagon en malfacila stiuacio de rekonstruado el la evento.

Staras granda problemo al ĉiu generacio nun kaj poste, katastrofoj en la
mondo pro kruelaj atakoj kaj de naturo kaj de akcidentoj de
atomcentralo. En la Tago 11a de marto ni invitos al la kunveno
prelegantojn el koncernaj fakoj, kaj konsiliĝos kunlabori al socio de
komuna kaj egalrajta partopreno de geviroj.

Ni virinoj de atombombita Hiroŝimo komunikos per laŭta voĉo al la homoj
en Japanio kaj en la mondo, por ke ni iru sur la vojo al
ekspluato de energiaj fortoj Ne dependante de nuklea povo.

Ni kun kordeziro de la atombombitoj "Ne plu Hibakŝoj" (1) alvokas ĉesigi
uzon de atomcentraloj.

S-ino NOBUMASA Tieko
Prezidanto de la plenuma komitato por la Internacia Virina Tago
2012, Hiroŝimo
La municipo Hiroŝimo*Kun guberniaj kaj urbaj organizoj:*
Arko de Hiroŝimo * Ligo de WE-palaco * Kina karavano * Novjapana Virina
asocio * Tutlanda ligo de vartistoj *
Hiroŝima Esperanto-Centro * Ligo de medicinaj sindikatoj * Emerita
sindikatoj * Instruista laborsindikato * Ligo de solaj patrino k
infano(urba) * Laborsindikato de municipaj oficistoj * Laborsindikato de
urbaj oficistoj * Ligo de patrinoj * Ligo de lokaj virinaj asocioj de
Hiroŝimo * Ligo de virinaj asocio WENET * Ligo de komercistoj * Virina
demokrata klubo * YWCA * Asocio de virina edukado al komuna partopreno
de geviroj en la socio * Virina Asembleo * Asocio Patye * Plenuma
komitato de projekto por futuro de infanoj.


*Limdato kaj aliaj*: ĝis la 5-a, feb. 2012. Maksimume sur unu
leterpapero A-4 formata. Ankaŭ viroj rajtas skribi al ni.
*Kun notoj petataj*: Nomo, sekso, aĝo se eble, profesio, loĝloko
(urbonomo), lando.
*Kontaktoadreso*: OSIOKA Taeko
osioka@mua.biglobe.ne.jp
Oogonzantyo 7-15, Minami-ku, Hirosima, 734-0041 Japanio
(1) Hibakŝo : Vorto ofte trovebla interrete. Hibakuŝo
<http://eo.wikipedia.org/wiki/Hibaku%C5%9Do> en Vikipedio. Viktimo aŭ
postvivinto el la atombombardoj de Hiroŝimo kaj Nagasako.


 Tiu ĉi komuniko aperas nun ankaŭ sur Ipernity kun aldono de ilustraĵoj:*
*(EO) — Mesaĝo el Hiroŝimo por la Internacia Virina Tago 2012*
<
http://www.ipernity.com/blog/32119/366702>

Ci-dessous: Taeko san en visite en Suisse en 2010.
Au CDELI à La Chaux-de-Fonds; à droite: Claude Gacond

Chi sube: Taeko san vizitas Svislandon en la jaro 2010.
En CDELI La Chaux-de-Fonds; dekstre: Claude Gacond.Osioka Taeko san collecte des centaines de messages de paix à l'occasion de la

journée mondiale de la femme le huit mars

 Message d'Hiroshima pour la Journée Internationale de la Femme 2012

Nous n'avons besoin ni d'armes ni de centrales nucléaires.
Nous avons besoin d'un monde pacifique et propre.
Estimables dames et messieurs du monde,

Nous, le Comité exécutif de la Journée de la Femme de l'Onu 2012
d'Hiroshima, constitué par 23 organisations, et la municipalité
d'Hiroshima, vous saluent solidairement et font appel à vous.

Le 11 mars 2012, pour la Journée Internationale de la Femme de l'Onu
2012 du 8 mars, nous tiendrons une réunion de collaboration  pour faire
avancer par la sagesse et la force la construction d'une société de
participation commune des hommes et des femmes.

Les femmes de la région et de la ville d'Hiroshima organisent des
collaborations pour faire hériter la génération suivante d'une société
pacifique. Ce n'est que dans la paix que nous pouvons concentrer les
forces pour faire avancer une participation commune des hommes et des
femmes.

Une année s'est écoulée après la catastrophe dans la région orientale du
Japon, et notre Journée aura lieu dans une situation difficile de
reconstruction depuis l'événement.

Un grand problème se pose à chaque génération, maintenant et après des
catastrophes dans le monde en raison d'attaques, et de la nature, et
d'accidents de centrales nucléaires. Pour la Journée du 11 mars, nous
inviterons des conférenciers des disciplines concernées à la réunion, et
nous nous consulterons pour coopérer à une société de participation
commune et égalitaire hommes-femmes.

Nous, femmes de victimes de la bombe atomique d'Hiroshima,
communiquerons à haute voix avec les hommes du Japon et du monde pour
que nous allions sur la voie de l'exploitation des forces énergétiques
en NE dépendant pas du pouvoir nucléaire.

Avec le souhait cordial des victimes du bombardement atomique, "Plus
jamais d'Hibakushas" (1) appelle à mettre fin à l'utilisation de
centrales atomiques.


Mme NOBUMASA Tieko
Présidente du Comité exécutif pour la Journée Internationale de la Femme
2012, Hiroshima


La municipalité d'Hiroshima

Avec la participation des organisations régionales et urbaines :
Arc d'Hiroshima * Ligue du palais WE * Ciné-caravane * Association
Féminine Néo-nipponne*Ligue nationale des gardes d'enfants * Centre
d'Espéranto d'Hiroshima * Ligue des syndicats de médecine * Syndicat des
retraités * Syndicat des enseignants * Ligue urbaine des femmes seules
avec enfant * Syndicat des employés municipaux * Syndicat des employés
urbains * Ligue des Mères *  Ligue des associations féminines locales
d'Hiroshima * Ligue des associations féminines WENET * Ligue des
commerçants * Club démocratique féminin * YWCA * Asssociation
d'éducation féminine pour la participation commune d'hommes et de femmes
dans la société * Association  Patye * Comité exécutif du projet pour le

futur des enfants*.
Date limite et autres informations* : jusqu'au 5 février 2012. Au
maximum l'équivalent d'une feuille au format A4 (21x29,7 cm). Les hommes
peuvent aussi y participer.

*Indications nécessaires* : Nom, sexe, âge si possible, profession, lieu
de résidence (nom de la ville), pays.
*Adresse de contact* : OSIOKA Taeko
Oogonzantyo 7-15, Minami-ku, Hiroshima, 734-0041 Japon

        (1) Hibakusha est le nom donné aux survivants des bombardements
atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki.


*Ce communiqué apparaît maintenant sur Ipernity avec un complément et
des illustrations :*

*(FR) — Message d'Hiroshima pour la Journée Internationale de la Femme
2012* <
http://www.ipernity.com/blog/32119/366868>


mercredi 21 décembre 2011

SITES BLOQUES / BLOKITAJ RETEJEOJ


Le 17 décembre 2011 est mort le chef de l’Etat de la partie nord d’une tristement célèbre péninsule séparée en deux par une frontière quasiment infranchissable le long du 38e parallèle. En 2008, je me suis rendue dans l’Etat du sud et sur la frontière, là où des soldats suisses gardent la paix…

La deksepan de decembro 2011 mortis ŝtatestro de la triste fama duono de duoninsulo en orienta Azio. Tie estas kvazaŭ netransirebla limo laŭ la 38a paralelo. En la jaro 2008 mi vizitis la sudan ŝtaton kaj la limon inter la du ŝtatoj, ĉar tie deĵoras svisaj soldatoj, ili gardas la pacon…

« Disent-ils la vérité? »

« Are they telling the truth? »

« Ĉu ili diras al ni la veron ? » Eldonejo SAT, 2007

Tel est le titre d'un livre diffusé par les soins de deux associations sud-coréenne et japonaise, qui accueillent les quelques réfugiés venant du Nord. Ces associations comparent les témoignages de ces nord-Coréens qui ne se connaissent pas entre eux et cela leur donne la possibilité de dresser un tableau des mauvais traitements commis au Nord sur ordre du gouvernement: détentions arbitraires, conditions de vie déplorables dans les camps, conditions de travaux forcés, conditions de santé et d'alimentation inqualifiables, intimidations, punitions, tortures, agressions sur les enfants, exécutions secrètes, exécutions publiques, exécutions arbitraires, expériences biologiques sur des prisonniers, avortements forcés, assassinats de bébés.

Ce sont les titres des chapitres du livre....  Ce que les nazis ont fait, c'est du petit lait en comparaison avec ces descriptions.

Life Funds for North Korean Refugees (LFNKR)

Tokyo, Japon, www.asahi-net.or.jp~fe6h-ktu/

Database Center for North Korean Human Rights (NKDB)

Seoul, Corée du Sud,  www.nkdb.org

Tiel estas la titolo de libro eldonita fare de du asocioj, unu en la sudo kaj unu en najbara Japanio. Ilia rolo estas akcepti la malmultajn rifuĝintojn el la nordo. Tiuj asocioj komparas la diraĵojn de tiuj norduloj, kiuj ne konas unu la alian. Do eblas al la du asocioj skizi la kruelajn agojn de la norda registaro.

Arbitra reteno – vivkondiĉoj en retenejoj – laborkondiĉoj – nutraĵo-kaj sanokondiĉoj – teruraĵoj kaj punoj – torturo – infanoj en malliberejo – ekzekutoj, murdoj kaj mortoj – publikaj ekzekutoj – arbitraj ekzekutoj – biologiaj testoj sur homoj – devigaj abortoj kaj mortigo de beboj.

Tiel aspektas la ĉapitroj de la libro….

Tio, kion nazioj faris, estas milda ago kompare kun tiuj priskriboj…

Le 18 décembre, j’ai pu lire diverses pages de ces sites.

Le 21 décembre, j’ai écrit au quotidien de La Chaux-de-Fonds « L’Impartial »  le texte ci-dessus. Le journaliste m’a répondu que les deux sites étaient bloqués. La censure fait son œuvre…..

La 18an de decembro mi povis legi diversajn paĝojn sur tiuj retejoj.

La 21an de decembro mi skribis al la ĉiutaga ĵurnalo de La Chaux-de-Fonds « L’Impartial » la ĉi-supran tekston. La ĵurnalisto respondis al mi, ke la du retejoj estis blokitaj. Cenzuro agadis….

L'original de ce livre est en anglais.

Ce livre a été traduit en espéranto par Franciska Toubale d'Australie.

Je le possède.  Je ne l'ai pas lu en entier, c'est insupportable….

La originalo de tiu libro estas en la angla.

La traduko al esperanto estis farita de Franciska Toubale el Aŭstralio.

Mi posedas ĝin. Mi ne legis la tuton, estas neeltenebla legado…

vendredi 16 décembre 2011

KOTONU, BENINO

Je viens de passer deux semaines à Cotonou, au Bénin.
Mi jhus pasigis du semajnojn en Kotonu, Benino.Mon arrivée avait été soigneusement préparée par Privas Tchikpe, président de l'ONG
"Savoir sans Barrières" (SSB) dont il est le président.

Pour soutenir SSB, veuillez utiliser le compte Postfinance en Suisse 10-752700-3
Mia alveno estis zorgeme preparita de Privas Tchikpe, prezidanto de la NRO
"Savoir sans Barrières" (scio sen bariloj), kies prezidanto li estas.

Por subteni SSB-n bonvolu uzi la konton en Svislando (poshto) 10-752700-3

Cours "Unua Kontakto" (premier contact)
Un cours pour débutants. Il y a eu 70 participants.
Kurso "Unua Kontakto"
Temas pri kurso por komencantoj. Estis 70 partoprenantoj.

Les étudiants sont au travail avant le début de la leçon.
La studentoj laboras antaù la komenco de la leciono.
Le cours avait lieu à CODIAM, centre culturel très bien situé en ville de Cotonou.
La kurso okazis en CODIAM, kulturcentro en bona situo en la urbo Kotonu.

Fête à CODIAM.
Festo en CODIAM.

OUIDAHDébat sur la traite négière sous l'arche de la Porte de Non-Retour.
Débat passionné et nécessaire entre Blancs et Noirs.
Débat dans ce lieu hautement symbolique de la déportation.
Sur cette plage, des hommes et des femmes mangeaient du sable pour mourir sur place et ne pas partir.....

Debato pri sklavigo sub la arko de la Pordo de Ne Reveno.
Pasia kaj necesa debato inter Blankuloj kaj Nigruloj.
Debato en tiu alte simbola loko de la perforta ellandigo.
Sur tiu marbordo viroj kaj virinoj manghis sablon por morti surloke kaj ne foriri....


A Porto Novo: le centre SONGHAI, une école d'agriculture moderne et modèle.
En Porto Novo: la centro SONGHAI, lertigejo pri agrikulturo, moderna kaj modela.


www.songhai.org

Ci-dessus: l'arbre de l'espéranto planté lors de la conférence mondiale des enseignants d'espéranto en 2008.

Chi-supre: la esperanto-arbo, kiun ni plantis en 2008 dum la ILEI konferenco.

Ci-dessous: le siège de "Savoir sans Barrières" à Cotonou.
Chi-sube: la sidejo de "Savoir sans Barrières" en Kotonu.

dimanche 13 novembre 2011

11-11

Le 11 novembre 1918 à 11 heures du matin, la première guerre mondiale a pris fin. J'ai décidé de ne plus mettre de majuscules à une boucherie comme une guerre. Le 11 novembre 1918, des soldats sont partis à l'aube et se sont faits tuer ou blesser avant 11 heures... Quelle connerie la guerre! (Citation de Jacques Prévert que je partage à 300%).

La dekunuan de novembro 1918 je la dekunua horo la unua mondmilito finighis. Mi decidis, ke mi ne plu metos majusklojn por tia buchado, kiel estas milito. La dekunuan de novembro 1918 soldatoj ekatakis frumatene kaj estis vunditaj aù mmortigitaj antaù la dekunua horo... Kia stultajho, milito! (Citajho el poemo de Jacques Prévert, franca poeto; mi 300% samopinias kiel li).


L'ossuaire de Douaumont à Verdun, France
Ostejo en Douaumont en Verdun, Francio


En 2002, je suis allée à Verdun. J'y ai été accueillie par des espérantistes du lieu et j'ai annoncé mon envie de visiter le champ de bataille. Ce qui a eu lieu. J'ai visité tout d'abord la Citadelle, transformée en un très intéressant musée. Ensuite nous sommes partis pour les montagnes environnantes puis pour l'ossuaire de Douaumont. Là, nos amis nous annoncent: Non, nous n'allons pas entrer par devant, vous devez d'abord voir quelque chose derrière. Nous contournons le bâtiment. Derrière, on voit des fenêtres de caves, très basses et très petites. Par ces fenêtres, on apercoit des tas d'os: des crânes, des tibias, des bassins... bien triés. A qui appartenaient ces os? A des Allemands? A des Francais? Demandez à un tibia: As-tu marché sur un ordre d'un cerveau qui pensait en francais? en allemand? Un tibia est un os, l'homme qui l'avait dans la jambe était même peut-être Noir, vu "l'utilisation" des tirailleurs sénégalais et d'autres soldats en provenance des colonies durant le premier conflit mondial...

En la jaro 2002 mi iris al Verdun, urbo en nord-orienta Francio. Tie mi estis akceptita de lokaj esperantistoj; mi anoncis, ke mi deziras viziti la batalkampon. Tio okazis. Unue mi vizitis la Fortikajhon, kiu estas tre interesa muzeo. Poste ni ekveturis al la chirkaùantaj montoj; poste ni atingis la preghejon de Douaumont, kiu estas ostaro, ostokolektejo. Tie niaj amikoj anoncis al ni: Ne, ni ne eniros tra la antaùa enirpordo; ni unue vizitu ion malantaùe. Ni do chirkaùiris la konstruajhon. Malantaùe oni vidas kelajn fenestrojn malaltajn kaj malgrandajn. Tra tiuj fenestroj oni vidas ostojn, montojn da ostoj: kraniojn, kruroostojn, pelvojn... bone apartigitajn. Al kiu apartenis tiuj ostoj? Chu al Germanoj? Chu al Francoj? Demandu krurooston: chu vi marshis laù postulo de cerbo francpensanta? germanpensanta? Osto estas osto, la homo, kiu havis tiun oston en sia kruro povis ech esti Nigrulo, char oni "utiligis" soldatojn el Senegalio ekzemple kaj soldatojn el aliaj kolonioj dum la unua mondmilito...

Je ne peux pas oublier cette visite et l'émotion provoquée par la vue de ces os. Bien sûr, il est impossible de trier les restes humains après une bataille. Donc les hommes sont mélangés après leur mort...

Pouquoi faut-il qu'ils soient morts pour être capables de se mélanger????

Mi ne povas forgesi tiun viziton kaj la emocion kaùzitan de la vidado de tiuj ostoj. Kompreneble oni ne povas ordigi homajn restajhojn post batalo. Do la homoj estas tute miksitaj post sia morto...

Kial homoj devas esti mortaj por kapabli intermiksighi???

JULES VERNEJules Verne est né à Nantes en 1828.
Il est mort à Amiens en 1905.
C'est un écrivain français mondialement connu.

Jules Verne naskiĝis en Nantes en 1828.
Li mortis en Amiens en 1905.
Li estas mondfama franca verkisto.

Le 10 octobre 2011, je me suis rendue à Yverdon (Suisse) pour remettre à la Maison d’Ailleurs toutes les oeuvres de Jules Verne et sur Jules Verne en espéranto pour l’Espace Jules Verne.

La dekan de oktobro 2011 mi iris al Yverdon (Svislando) por transdoni al “La Maison d’Ailleurs” ĉiujn verkojn de Verne en Esperanto kaj pri li en Esperanto por “Espace Jules Verne”, spaco Jules Verne, parto de tiu muzeo.


Il existe deux autres centres Jules Verne, l'un à Nantes, l'autre à Amiens. France.
Ekzistas du aliaj centroj pri Jules Verne, unu en Nantes, la alia en Amiens. Francio.

www.ailleurs.ch

PESTALOZZI


 
Pestalozzi est né à Zurich en 1746.

 
Il est mort à Brugg (AG) en 1827

 
C’est un pédagogue suisse mondialement connu.

 

 
Pestalozzi naskiĝis en Zuriko en la jaro 1746.

Li mortis en Brugg (AG) en 1827

Li estas mondfama svisa pedagogo.

  


Yverdon

Johann Heinrich Pestalozzi réside à Yverdon de 1804 à 1824 où il fonde un institut pour les jeunes gens mais également une école pour les jeunes-filles, une pour les sourds-muets et une pour les enfants pauvres.

 
Pestalozzi loĝis en de 1804 ĝis 1824 ; en tiu franclingva urbo ĉe la lago de Neuĉâtel li fondis establon por knaboj sed ankaŭ lernejon por knabinoj, alian por surd-mutuloj kaj alian por malriĉaj infanoj.

 
Ses principes éducatifs sont :

 1. présentation de l'aspect concret avant d'introduire les concepts abstraits,
 2. commencer par l'environnement proche avant de s'occuper de ce qui est distant,
 3. des exercices simples introduisent les exercices plus compliqués,
 4. toujours procéder graduellement et lentement.

 
Sa pédagogie reste ancrée aux domaines agricoles et professionnels et pratique l'enseignement mutuel.

 


 

 
Sur la monumento en Yverdon:
Mi mem vivis kiel almozpetanto
por instrui al almozpetantoj kiel vivi kiel homoj.
 

Statue de Pestalozzi à Zurich.
En premier plan: une pédagogue japonaise en visite en Suisse.
 
Statuo de Pestalozzi en Zuriko.
sur la herbejo: japana pedagogiino vizitanta Svislandon.

Liaj edukaj principoj estas :

 1. Unue oni prezentu la konkretajn aspektojn kaj nur poste la abstraktajn conceptojn.
 2. Unue prezenti tion, kio estas proksima, poste prezenti tion, kio estas malproksima.
 3. Simplaj ekzercoj enkondukas pli komplikajn ekzercojn.
 4. Ĉiam instrui paŝon post paŝo kaj malrapide.
  Lia pedagogio ankriĝas en jenaj kampoj : terkultivado, manlaboroj. Bezonatas reciproka instruado.

Ses publications sont en allemand :

 
Liaj verkoj estas en la germana lingvo :

 
 • Pestalozzi. Sämtliche Werke. Kritische Ausgabe. Begründet von Artur Buchenau, Eduard Spranger, Hans Stettbacher. Gruyter, Berlin und Zürich 1927–1996.
 • Pestalozzi. Sämtliche Briefe. Herausgegeben vom Pestalozzianum u. der Zentralbibliothek Zürich, bearbeitet von Emanuel Dejung, Hans Stettbacher. Zeller, Zürich 1946–1971.
 • Pestalozzi über seine Anstalt in Stans. Mit einer Interpretation und neuer Einleitung von Wolfgang Klafki, Beltz, Weinheim Basel 1997 (7), ISBN 978-3-407-34107-5.
 • Dagmar Schifferli, Brigitta Klaas Meilier: Meine getreue Schulthess. Aus dem heimlichen Briefwechsel zwischen Anna Schulthess und Heinrich Pestalozzi. Werd-Verlag, Zürich 1996, ISBN 3-85932-199-4
 • Pestalozzi: Wie Gertrud ihre Kinder lehrt. Literarische Tradition, 2006, ISBN 978-3-86672-024-4

 

mardi 18 octobre 2011

LE LOUVERAIN

Le Louverain est une structure hôtelière située aux Geneveys sur Coffrane (NE)


Le Louverain estas gastejo en Les Geneveys sur Coffrane, kantono Neuchâtel, Svislando.
1000 mètres !!!

Grande salle.  Granda salonoCafeteriaChambre.  Chambro
Cuisine. Kuirejo

Salon rose.  Rozkolora salono

Salon est.  Orienta salono.


SFERO   2012


okazos en LE LOUVERAIN


19 -  21 Oktobro 

www.louverain.ch