vendredi 23 décembre 2011

Femmes HIROSHIMA virinoj


Au Congrès Mondial 2009 en Pologne:
Osioka Taeko san et moi.
Une amitié qui dure depuis des années.

Dum Universala Kongreso 2009 en Pollando:
Osioka Taeko san kaj mi.
Longjara amikeco.Texte français plus bas.
Osioka Taeko san kolektas centojn da pacmesaghoj okaze de la

virina tago la okan de marto

Mesaĝo el Hiroŝimo por la Internacia Virina Tago 2012


Ni bezonas nek armilojn nek nukleajn centralojn.
Ni bezonas pacan kaj puran mondon!!!


Estimataj, kaj karaj gesinjoroj en la mondo,


Ni, la plenuma komitato de la Internacia Virina Tago de UN 2012 Hiroŝimo
konsistanta el 23 organizoj, kaj la hiroŝima**municipo**, salutas vin
solidarece, kaj elkore alvokas al vi.*En la 11-a de marto, 2012, por la Internacia Virina Tago de UN de la 8-a
de marto, ni havos kunvenon por kunlaboro per saĝoj kaj fortoj, kaj
antaŭenpuŝi konstruon de socio por komuna partopreno de geviroj.

Virinoj de la gubernio kaj de la urbo Hiroŝimo organizas kunlaborojn por
heredigo de paca socio al sekvanta generacio. Nur en paco ni povas
koncentri fortojn por antaŭenpuŝo de komuna partopreno de geviroj.

Pasas unu jaro post la katastrofo de orienta regiono de Japanio, kaj ni
havos la Tagon en malfacila stiuacio de rekonstruado el la evento.

Staras granda problemo al ĉiu generacio nun kaj poste, katastrofoj en la
mondo pro kruelaj atakoj kaj de naturo kaj de akcidentoj de
atomcentralo. En la Tago 11a de marto ni invitos al la kunveno
prelegantojn el koncernaj fakoj, kaj konsiliĝos kunlabori al socio de
komuna kaj egalrajta partopreno de geviroj.

Ni virinoj de atombombita Hiroŝimo komunikos per laŭta voĉo al la homoj
en Japanio kaj en la mondo, por ke ni iru sur la vojo al
ekspluato de energiaj fortoj Ne dependante de nuklea povo.

Ni kun kordeziro de la atombombitoj "Ne plu Hibakŝoj" (1) alvokas ĉesigi
uzon de atomcentraloj.

S-ino NOBUMASA Tieko
Prezidanto de la plenuma komitato por la Internacia Virina Tago
2012, Hiroŝimo
La municipo Hiroŝimo*Kun guberniaj kaj urbaj organizoj:*
Arko de Hiroŝimo * Ligo de WE-palaco * Kina karavano * Novjapana Virina
asocio * Tutlanda ligo de vartistoj *
Hiroŝima Esperanto-Centro * Ligo de medicinaj sindikatoj * Emerita
sindikatoj * Instruista laborsindikato * Ligo de solaj patrino k
infano(urba) * Laborsindikato de municipaj oficistoj * Laborsindikato de
urbaj oficistoj * Ligo de patrinoj * Ligo de lokaj virinaj asocioj de
Hiroŝimo * Ligo de virinaj asocio WENET * Ligo de komercistoj * Virina
demokrata klubo * YWCA * Asocio de virina edukado al komuna partopreno
de geviroj en la socio * Virina Asembleo * Asocio Patye * Plenuma
komitato de projekto por futuro de infanoj.


*Limdato kaj aliaj*: ĝis la 5-a, feb. 2012. Maksimume sur unu
leterpapero A-4 formata. Ankaŭ viroj rajtas skribi al ni.
*Kun notoj petataj*: Nomo, sekso, aĝo se eble, profesio, loĝloko
(urbonomo), lando.
*Kontaktoadreso*: OSIOKA Taeko
osioka@mua.biglobe.ne.jp
Oogonzantyo 7-15, Minami-ku, Hirosima, 734-0041 Japanio
(1) Hibakŝo : Vorto ofte trovebla interrete. Hibakuŝo
<http://eo.wikipedia.org/wiki/Hibaku%C5%9Do> en Vikipedio. Viktimo aŭ
postvivinto el la atombombardoj de Hiroŝimo kaj Nagasako.


 Tiu ĉi komuniko aperas nun ankaŭ sur Ipernity kun aldono de ilustraĵoj:*
*(EO) — Mesaĝo el Hiroŝimo por la Internacia Virina Tago 2012*
<
http://www.ipernity.com/blog/32119/366702>

Ci-dessous: Taeko san en visite en Suisse en 2010.
Au CDELI à La Chaux-de-Fonds; à droite: Claude Gacond

Chi sube: Taeko san vizitas Svislandon en la jaro 2010.
En CDELI La Chaux-de-Fonds; dekstre: Claude Gacond.Osioka Taeko san collecte des centaines de messages de paix à l'occasion de la

journée mondiale de la femme le huit mars

 Message d'Hiroshima pour la Journée Internationale de la Femme 2012

Nous n'avons besoin ni d'armes ni de centrales nucléaires.
Nous avons besoin d'un monde pacifique et propre.
Estimables dames et messieurs du monde,

Nous, le Comité exécutif de la Journée de la Femme de l'Onu 2012
d'Hiroshima, constitué par 23 organisations, et la municipalité
d'Hiroshima, vous saluent solidairement et font appel à vous.

Le 11 mars 2012, pour la Journée Internationale de la Femme de l'Onu
2012 du 8 mars, nous tiendrons une réunion de collaboration  pour faire
avancer par la sagesse et la force la construction d'une société de
participation commune des hommes et des femmes.

Les femmes de la région et de la ville d'Hiroshima organisent des
collaborations pour faire hériter la génération suivante d'une société
pacifique. Ce n'est que dans la paix que nous pouvons concentrer les
forces pour faire avancer une participation commune des hommes et des
femmes.

Une année s'est écoulée après la catastrophe dans la région orientale du
Japon, et notre Journée aura lieu dans une situation difficile de
reconstruction depuis l'événement.

Un grand problème se pose à chaque génération, maintenant et après des
catastrophes dans le monde en raison d'attaques, et de la nature, et
d'accidents de centrales nucléaires. Pour la Journée du 11 mars, nous
inviterons des conférenciers des disciplines concernées à la réunion, et
nous nous consulterons pour coopérer à une société de participation
commune et égalitaire hommes-femmes.

Nous, femmes de victimes de la bombe atomique d'Hiroshima,
communiquerons à haute voix avec les hommes du Japon et du monde pour
que nous allions sur la voie de l'exploitation des forces énergétiques
en NE dépendant pas du pouvoir nucléaire.

Avec le souhait cordial des victimes du bombardement atomique, "Plus
jamais d'Hibakushas" (1) appelle à mettre fin à l'utilisation de
centrales atomiques.


Mme NOBUMASA Tieko
Présidente du Comité exécutif pour la Journée Internationale de la Femme
2012, Hiroshima


La municipalité d'Hiroshima

Avec la participation des organisations régionales et urbaines :
Arc d'Hiroshima * Ligue du palais WE * Ciné-caravane * Association
Féminine Néo-nipponne*Ligue nationale des gardes d'enfants * Centre
d'Espéranto d'Hiroshima * Ligue des syndicats de médecine * Syndicat des
retraités * Syndicat des enseignants * Ligue urbaine des femmes seules
avec enfant * Syndicat des employés municipaux * Syndicat des employés
urbains * Ligue des Mères *  Ligue des associations féminines locales
d'Hiroshima * Ligue des associations féminines WENET * Ligue des
commerçants * Club démocratique féminin * YWCA * Asssociation
d'éducation féminine pour la participation commune d'hommes et de femmes
dans la société * Association  Patye * Comité exécutif du projet pour le

futur des enfants*.
Date limite et autres informations* : jusqu'au 5 février 2012. Au
maximum l'équivalent d'une feuille au format A4 (21x29,7 cm). Les hommes
peuvent aussi y participer.

*Indications nécessaires* : Nom, sexe, âge si possible, profession, lieu
de résidence (nom de la ville), pays.
*Adresse de contact* : OSIOKA Taeko
Oogonzantyo 7-15, Minami-ku, Hiroshima, 734-0041 Japon

        (1) Hibakusha est le nom donné aux survivants des bombardements
atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki.


*Ce communiqué apparaît maintenant sur Ipernity avec un complément et
des illustrations :*

*(FR) — Message d'Hiroshima pour la Journée Internationale de la Femme
2012* <
http://www.ipernity.com/blog/32119/366868>


mercredi 21 décembre 2011

SITES BLOQUES / BLOKITAJ RETEJEOJ


Le 17 décembre 2011 est mort le chef de l’Etat de la partie nord d’une tristement célèbre péninsule séparée en deux par une frontière quasiment infranchissable le long du 38e parallèle. En 2008, je me suis rendue dans l’Etat du sud et sur la frontière, là où des soldats suisses gardent la paix…

La deksepan de decembro 2011 mortis ŝtatestro de la triste fama duono de duoninsulo en orienta Azio. Tie estas kvazaŭ netransirebla limo laŭ la 38a paralelo. En la jaro 2008 mi vizitis la sudan ŝtaton kaj la limon inter la du ŝtatoj, ĉar tie deĵoras svisaj soldatoj, ili gardas la pacon…

« Disent-ils la vérité? »

« Are they telling the truth? »

« Ĉu ili diras al ni la veron ? » Eldonejo SAT, 2007

Tel est le titre d'un livre diffusé par les soins de deux associations sud-coréenne et japonaise, qui accueillent les quelques réfugiés venant du Nord. Ces associations comparent les témoignages de ces nord-Coréens qui ne se connaissent pas entre eux et cela leur donne la possibilité de dresser un tableau des mauvais traitements commis au Nord sur ordre du gouvernement: détentions arbitraires, conditions de vie déplorables dans les camps, conditions de travaux forcés, conditions de santé et d'alimentation inqualifiables, intimidations, punitions, tortures, agressions sur les enfants, exécutions secrètes, exécutions publiques, exécutions arbitraires, expériences biologiques sur des prisonniers, avortements forcés, assassinats de bébés.

Ce sont les titres des chapitres du livre....  Ce que les nazis ont fait, c'est du petit lait en comparaison avec ces descriptions.

Life Funds for North Korean Refugees (LFNKR)

Tokyo, Japon, www.asahi-net.or.jp~fe6h-ktu/

Database Center for North Korean Human Rights (NKDB)

Seoul, Corée du Sud,  www.nkdb.org

Tiel estas la titolo de libro eldonita fare de du asocioj, unu en la sudo kaj unu en najbara Japanio. Ilia rolo estas akcepti la malmultajn rifuĝintojn el la nordo. Tiuj asocioj komparas la diraĵojn de tiuj norduloj, kiuj ne konas unu la alian. Do eblas al la du asocioj skizi la kruelajn agojn de la norda registaro.

Arbitra reteno – vivkondiĉoj en retenejoj – laborkondiĉoj – nutraĵo-kaj sanokondiĉoj – teruraĵoj kaj punoj – torturo – infanoj en malliberejo – ekzekutoj, murdoj kaj mortoj – publikaj ekzekutoj – arbitraj ekzekutoj – biologiaj testoj sur homoj – devigaj abortoj kaj mortigo de beboj.

Tiel aspektas la ĉapitroj de la libro….

Tio, kion nazioj faris, estas milda ago kompare kun tiuj priskriboj…

Le 18 décembre, j’ai pu lire diverses pages de ces sites.

Le 21 décembre, j’ai écrit au quotidien de La Chaux-de-Fonds « L’Impartial »  le texte ci-dessus. Le journaliste m’a répondu que les deux sites étaient bloqués. La censure fait son œuvre…..

La 18an de decembro mi povis legi diversajn paĝojn sur tiuj retejoj.

La 21an de decembro mi skribis al la ĉiutaga ĵurnalo de La Chaux-de-Fonds « L’Impartial » la ĉi-supran tekston. La ĵurnalisto respondis al mi, ke la du retejoj estis blokitaj. Cenzuro agadis….

L'original de ce livre est en anglais.

Ce livre a été traduit en espéranto par Franciska Toubale d'Australie.

Je le possède.  Je ne l'ai pas lu en entier, c'est insupportable….

La originalo de tiu libro estas en la angla.

La traduko al esperanto estis farita de Franciska Toubale el Aŭstralio.

Mi posedas ĝin. Mi ne legis la tuton, estas neeltenebla legado…

vendredi 16 décembre 2011

KOTONU, BENINO

Je viens de passer deux semaines à Cotonou, au Bénin.
Mi jhus pasigis du semajnojn en Kotonu, Benino.Mon arrivée avait été soigneusement préparée par Privas Tchikpe, président de l'ONG
"Savoir sans Barrières" (SSB) dont il est le président.

Pour soutenir SSB, veuillez utiliser le compte Postfinance en Suisse 10-752700-3
Mia alveno estis zorgeme preparita de Privas Tchikpe, prezidanto de la NRO
"Savoir sans Barrières" (scio sen bariloj), kies prezidanto li estas.

Por subteni SSB-n bonvolu uzi la konton en Svislando (poshto) 10-752700-3

Cours "Unua Kontakto" (premier contact)
Un cours pour débutants. Il y a eu 70 participants.
Kurso "Unua Kontakto"
Temas pri kurso por komencantoj. Estis 70 partoprenantoj.

Les étudiants sont au travail avant le début de la leçon.
La studentoj laboras antaù la komenco de la leciono.
Le cours avait lieu à CODIAM, centre culturel très bien situé en ville de Cotonou.
La kurso okazis en CODIAM, kulturcentro en bona situo en la urbo Kotonu.

Fête à CODIAM.
Festo en CODIAM.

OUIDAHDébat sur la traite négière sous l'arche de la Porte de Non-Retour.
Débat passionné et nécessaire entre Blancs et Noirs.
Débat dans ce lieu hautement symbolique de la déportation.
Sur cette plage, des hommes et des femmes mangeaient du sable pour mourir sur place et ne pas partir.....

Debato pri sklavigo sub la arko de la Pordo de Ne Reveno.
Pasia kaj necesa debato inter Blankuloj kaj Nigruloj.
Debato en tiu alte simbola loko de la perforta ellandigo.
Sur tiu marbordo viroj kaj virinoj manghis sablon por morti surloke kaj ne foriri....


A Porto Novo: le centre SONGHAI, une école d'agriculture moderne et modèle.
En Porto Novo: la centro SONGHAI, lertigejo pri agrikulturo, moderna kaj modela.


www.songhai.org

Ci-dessus: l'arbre de l'espéranto planté lors de la conférence mondiale des enseignants d'espéranto en 2008.

Chi-supre: la esperanto-arbo, kiun ni plantis en 2008 dum la ILEI konferenco.

Ci-dessous: le siège de "Savoir sans Barrières" à Cotonou.
Chi-sube: la sidejo de "Savoir sans Barrières" en Kotonu.