dimanche 24 novembre 2019

La prelegoj de MirejoLES BRENETS, SVISLANDO  2019-11-01 

PRELEGLISTO       Daŭro : 45 min ĝis 90 min. 

Mirejo Groĵan (Mireille Grosjean) estas je dispono por prelegi pri la sekvantaj temoj. Bonvolu elekti. 
Mirejo pretas prelegi en la franca, en la germana, en Esperanto kaj en la angla. Bonvolu elekti.1.  Svislando, mozaiko de kulturoj (kun fotoj).
2.  Klasointerŝanĝoj, konatiĝstrategio kun lingva, socia kaj kultura aspektoj.
3.  Instruado al gejunuloj : 38-jara sperto pri tiu plezurplena kaj danĝerplena aktiveco.
4.  Pacedukado. Spertoj pri instruado de konfliktosolvado.
5.  Spertoj pri tradukado-interpretado kaj amuzaj anekdotoj tiurilate.
6.  Esperanto, frue aŭ malfrue vi lernos ĝin ! (Historia aspekto, konkurso, mini-kurso, movado, literaturo, kongresoj)
7.  Lernhelpa efiko (propedeŭtika valoro) de Esperanto
8.  Ekzamenoj en la Esperanto-movado: atingoj kaj evoluo
9.  Esperanto, lingvo de paco (kun Power Point)
10.          Ĉiutaga Japanio (kun multaj fotoj)
11.          Pacbatalado en Japanio (Power Point el 150 fotoj)
12.          Benino (ILEI-konferenco 2008, turisma Benino (kun multaj fotoj), problemoj de Afriko)
13.          Koreio, la lando de la kvieta mateno (Power Point el 150 fotoj, Pri la limo inter la du koreaj ŝtatoj: 80 fotoj)
14.          Tajvano, lando sen voĉo (P Point, 300 fotoj)
15.          Turkio. Kien iras tiu mirinda lando ? (P Point, 350 fotoj)
16.          Tra centraziaj stepoj. (300 fotoj).
17.          Urĝas nove skribi ĉiujn lernolibrojn pri Historio – analizo de triangula komerco, koloniado kaj aliaj perfortoj (Power Point, 60 fotoj)18.          UN, UNESCO : multekostaj establoj aŭ valoraj renkontiĝejoj ? (Power Point)
19.          Kontribuo de virinoj en la socio.
20.          Nekutima nomadumado aù kiel vojaĝi sekure kaj originale.
21.          Afrikaj etosoj (kun fotoj)
22.          Limoj (kun fotoj)
23.          Komparo inter du planlingvoj : Esperanto kaj Rumantsch Grischun (svisa duonoficiala lingvo)
24.          Navigado tra la lingvoj
25.          Interkulturaj aspektoj en lingvoinstruado.
26.          Atomenergio en Svislando
27.          Akĉentoj (Mirejo filmis 39 esperantistojn)
28.          Vunda mondo (2001-09-11, 2011-03-11, ktp)
29.          Johann Heinrich Pestalozzi, Henri Dunant, Albert Schweizer, Marcel Junod kaj Beato Cello (sociaj aspektoj de medicinstudado)
30.          Komunikado31.          Luktartoj, aikido, japana pedagogio.
32.          Esperanto, UEA, ILEI, strukturo de la movado. (Power Point)
33.          Interkultura edukado, defio por Eŭropo. Raporto kaj komentoj pri laboro kadre de Grundtvig-projekto organizita de Eŭropa Unio (uzo de la Reto bezonata)
34.          Kio estas justa komunikado ?
35.          Kio estas bona instruisto ?
36.          Lerni dum la tuta vivo
37.          Nepalo. Abundo da naturaj kaj kulturaj richecoj ; himalajo da sociaj kaj politikaj problemoj. (Power Point)
38.          Esperanto en Afriko
39.          Akvo, duŝo, bano, necesejo, vestolavado kaj similaj tra la mondo (kun fotoj)
40.          Lingvo, arto. Chu paraleloj eblas? (Hundertwasser, Le Corbusier) (kun fotoj)
41.          Genki Kai, japana gimnastiko laù Majstro Ikeda  (Power Point)
42.          Aktivula maturigo. Trejnado.(Power Point)
43.          Paŝoj al jesa rezolucio : UNESCO 1954 Esperanto
44.          Esperanto – angla lingvo. David kaj Goliath ? Dupond kaj Dupont ? Guillaume Tell kaj imperiestra oficisto Gessler ?
45.          Motoroj kaj koloroj de doloroj (en preparo)
46.          Tra la vivo tra la kontinentoj (Power Point)
47.          Fortaj lingvoj,internaciaj lingvoj, universalaj lingvoj (Power Point)
48.          ILEI, tutmonda Ligo kun gigantaj taskoj
49.          Harmonio ? Nekono ? Primoko ? Malamo ? Pri rilatoj inter la du svisaj ĉefaj etnoj Alemanoj kaj Romandoj
50.          Aikido. Prezento kaj praktiko
51.          Armenio, forta kredo, vundita popolo (power point)
52.          Europo kun diversaj zonoj : spagetoplado (power point)
53.          La fervojaj aventuroj de Mirejo.
54.          Kiel arbo en vento. Amo al patrujo / mondcivitaneco.
55.          Turismo, por evoluo ekonomia kaj detruo natura kaj socia.
56.          Renovigo de la lernejo por surdaj infanoj en Kotonuo, Benino. Agado de « Scio Sen Bariloj ». Fotoj.
57.          Mirejo memstara virino tra la mondo tra limoj kaj en kontakto kun masklismaj personoj.
58.          Diglosio (du-idiom-ismo) en Afriko : konstanta uzo de du lingvoj.
59.          Ĉirkaŭ Hans-Christian Andersen
60.          « Kiam elefantoj batalas, herbejo suferas » (pri diversaj lokoj sur la Tero, kie la geopolitika situacio ne nepre ludas pozitivan rolon.)
61.          Ĉirkaŭ la multfaceta personeco de Hector Hodler.Mirejo uzas komputilon kun Windows 10
Ĉiuj ŝiaj prelegoj estas sur memorbastoneto.
Mireille Grosjean (en esperanto : Mirejo Groĵan)
franclingva svisino
 
 Telefono: ++41 (0)32 932 18 88
 Poshtelefono ++41 (0)79 69 709 66
 Retadreso: mirejo.mireille che gmail punkto com
 Blogo : mirejo.blogspot.com ; mirejo2.blogspot.com ; mirejo3.blogspot.com
Skajpe : mirejo1

Enmovade:

- Kun-prezidanto de Svisa Esperanto Societo (SES) kaj gazetara parolisto  (
www.svisa-esperanto-societo.ch)
-Prezidanto de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) www.ilei.info
- Komitatano A (UEA)  por ILEI.
www.uea.org
- Delegito de UEA  che UN en Ĝenevo (www.linguistic-rights.org) (2009-2010)
- Membro de Internacia Ekzamena Komisiono
- Vic-Prezidanto de ILEI sekcio svisa.  (www.ilei.info)
- Membro de Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT) (www.esperanto-sat.info)
- Delegito de SATamikaro por Svislando. (http://www.sat-amikaro.org/)

Ekstermovade

-Profesie
- instruistino pri fremdaj lingvoj, (mezlerneja nivelo, 1970 – 2008)
- fakulino pri interkultura edukado
- delegito pri klasointershanghoj por la kantono Neuchâtel (1994 – 2008) (www.ne.ch)

- aùtoro de « Klasointershanghoj shlosilo enmane » eldonejo kantono Neuchâtel 1995 (en la franca)
-aŭtoro de « la svisgermana dialekto, vi aŭdos ĝin kaj komprenos ĝin ! » eldonejo ch Echange de Jeunes, Soloturno 1998 (en la franca)
- aŭtoro de « Afrikanoj kaj mi », eldonejo MIR 2009 (en eo)
- aŭtoro de „Tout Doux Tout Doubs“ kun David Favre, teatraĵo pri la vilaĝo Les Brenets (en la franca)

Paralele
- Membro de la Neuŝatela Instituto (www.institutneuchatelois.ch)
- Ĵuriano ĉe tribunalo ghis la fino de tiu sistemo fine de 2010
-Kunlaboranto de la eldonejo Daada Color (www.daadacom.fr) Parizo-Kotonuo

Politike 

- Membro de la partio de la Verduloj (www.verts-ne.ch)


2019-11-01

Les conférences de Mireille


LES BRENETS, Suisse, 2019-11-01


2020

LISTE DE CONFERENCES
Durée : 45 min à 90 min. ça se discute.

Mireille Grosjean est à disposition pour parler des thèmes suivants. Veuillez faire votre choix.

Mireille Grosjean peut faire ses conférences en français, en allemand, en anglais ou en espéranto. Veuillez faire votre choix.1. La Suisse, mosaïque de cultures

2. Echanges de classes, un événement social, culturel et linguistique

3. 38 ans d’enseignement à des adolescents, une activité de tous les dangers et de tous les plaisirs

4. Education à la PAIX, enseignement de la résolution de conflits

5. Interprétation, traduction, le neuvième art, et anecdotes y relatives

6. L’espéranto ou tard vous y viendrez (Historique, mini-cours, concours, culture, débat, etc.)

7. La valeur propédeutique de l’espéranto ou la langue de Zamenhof comme tremplin pour l’étude d’autres langues.

8. Le système des examens d’Espéranto, développements récents.

9. L’espéranto, langue de la Paix (Power Point)

10.   Le Japon au quotidien (300 ou 600 photos)

11.   Le pacifisme au Japon (Power Point 150 photos)

12.   Le Bénin touristique (350 photos). Comparaison Japon-Afrique13.   La Corée, le pays du Matin Calme (Power Point, 150 photos) Panmunjom, zone démilitarisée entre les deux Etats coréens (80 photos)

14.   Taïwan, pays sans voix (Power Point, 300 photos)

15.   La Turquie. Où va ce magnifique pays ? (Power Point, 350 photos)

16.   Dans les steppes de l’Asie centrale. 300 photos.

17.   ONU, UNESCO, des vastes « machins » coûteux ou de précieux lieux de rencontres. 200 photos.

18.   L’esclavage, la colonisation et autres crimes (Power Point)

19.       La contribution des femmes dans la société

20.   Nomadisme atypique ou comment voyager de manière sûre et originale.

21.   Ambiances africaines

22.   Frontières (Du Doubs qui coule devant ma porte à la frontière entre décence et indécence)

23.   Comparaison entre deux langues planifiées : l’Espéranto et le Rumantsch Grischun.

24.   Surf sur les langues (exercices pratiques)

25.   Aspects interculturels dans l’enseignement des langues.

https://www.dailymotion.com/video/x1q6fqv 

26.   L’énergie atomique en Suisse27.   Accents (sur la base d’enregistrements d’espérantophones filmés)

28.   Le monde va mal (2001-09-11, 2011-03-11, etc)

29.   Johann-Heinrich Pestalozzi, Henri Dunant, Albert Schweitzer, Marcel Junod et Beato Cello (aspects sociaux présents dans les études de médecine)

30.   Communication

31.   Arts martiaux, aikido, pédagogie japonaise

32.   Espéranto, UEA, ILEI, structure du mouvement.

33.   Education interculturelle, un défi pour l’Europe. Rapport et commentaire sur le travail fait dans le cadre du projet Grundtvig organisé par l’Union Européenne (usage d’Internet nécessaire)

34.   La communication équitable, c’est quoi au fait ?

35.   C’est quoi un bon prof ?

36.   Apprendre tout au long de la vie.

37.   Népal. Une abondance de richesses naturelles et culturelles. Un Himalaya de problèmes sociaux et politiques. (Power Point)

38.   L’espéranto en Afrique

39.   L’eau, la douche, le bain, les toilettes, la lessive et Cie à travers le monde (avec photos)

40.   Langue et art. Des parallèles sont-ils possibles? (Hundertwasser – Le Corbusier - Espéranto)

41.   Genki Kai, une gymnastique japonaise (selon Maître Ikeda)

42.   Formation d’activistes. Atelier

43.   Etapes pour atteindre un vote positif devant l’UNESCO : résolution de 1954 concernant l’Esperanto

44.   Espéranto – anglais. David et Goliath ? Dupond et Dupont ? Guillaume Tell et le bailli Gessler ?

45.   Moteurs et couleurs de la douleur.

46.   A travers la vie à travers les continents

47.   Langues dominantes, langues internationales, langues universelles. (photos)

48.   ILEI, la Ligue internationale des Enseignants Espérantistes : une Ligue active au niveau mondial et chargée d’une tâche immense.

49.   Harmonie ? ignorance ? moqueries ? détestation ? Quels rapports entre les deux principales ethnies suisses, les Alémaniques et les Romands ?

50.   L’aikido, présentation et pratique (salle sans chaises nécessaire)

51.   L’Arménie, une foi forte, un peuple blessé (power point)

52.   L’Europe et ses diverses zones internes : un plat de spaghetti. (power point)

53.   Les aventures ferroviaires de Mireille

54.   Comme un arbre dans le vent (attachement à sa patrie versus citoyenneté du monde).

55.   Le tourisme, facteur de développement et de destruction

56.   Rénovation de l’école pour enfants sourds à Cotonou, Bénin, financée par des habitants et des entreprises des Brenets, par la ville du Locle et par le Rotary de Neuchâtel. (photos)

57.   Seule à travers le monde et les frontières : une femme, Mireille, aux prises avec des hommes pas toujours respectueux.

58.   La diglossie en Afrique (usage quotidien de deux langues)

59.   Autour de Hans-Christian Andersen (avec connection Internet)

60.   « Quand les éléphants se battent, l’herbe souffre » (sur divers lieux de la Planète où se joue l’équilibre géopolitique mondial)

61.   Les diverses facettes de la personnalité de Hector Hodler.Selon le lieu, Mireille Grosjean peut venir avec son ordinateur, son projecteur numérique et un écran. Son ordinateur utilise Windows 10
Pour information :

Mireille Grosjean
Téléphone: +41 (0)32 932 18 88
Cellulaire : +41 (0)79 69 709 66
Courriel: mirejo.mireille chez gmail point com  
Skype : mirejo1

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mireille_Grosjean
 
 Au niveau professionnel :
- enseignante en langues étrangères (niveau secondaire, 1970-2008)
- spécialiste en éducation interculturelle
- déléguée pour les échanges éducatifs du canton de Neuchâtel (DECS) (1994-2008) (www.ne.ch)

Auteure de « Echanges de classes clé en main » Département de l’Instruction Publique du Canton de Neuchâtel, 1995
Auteure de « Le dialecte suisse allemand : tu vas l’entendre et tu vas le comprendre » éd. Fondation ch,  Soleure, 1998
Auteure de « Afrikanoj kaj mi » éd. MIR 2009
(http://mirejo3.blogspot.com/2009/07/mes-publications-verkado-mia.html)

Parallèlement :
Jurée au tribunal jusqu’à fin 2010, date de l’arrêt du système des jurys populaires
Membre du parti des Verts (www.verts-ne.ch)
Membre de l’Institut Neuchâtelois (www.institutneuchatelois.ch)
Collaboratrice de la maison d’éditions Daada Color (www.daadacom.fr)

Dans le mouvement de l’espéranto :
- co-présidente de la Société Suisse d’Espéranto (SES) et porte-parole pour la Suisse romande (www.svisa-esperanto-societo.ch)
- présidente de la Ligue Internationale des Enseignants Espérantistes (ILEI) www.ilei.info
- représentante de la Ligue ILEI au comité de l’Association universelle d’Espéranto (UEA) (www.uea.org)
- déléguée d’UEA auprès de l’ONU à Genève (www.linguistic-rights.org) 2009-2010
- membre de la Commission Internationale d’examens (niveau mondial) (www.edukado.net )
- membre de l’Association Anationale Mondiale (SAT) (www.esperanto-sat.info )
- déléguée pour la Suisse de l’amicale de l’Association anationale mondiale (SATamikaro) (www.sat-amikaro.org
)
- conseillère de la Commission pour l’Afrique d’UEA (www.esperanto-afriko.org)
-vice-présidente de l’Institut Français d’Espéranto

Aux Brenets :
Membre du Conseil général (législatif) (www.lesbrenets.ch)
Membre de l’Union Démocratique de Gauche des Brenets

2019-11-08